Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovy sdužení

 

STANOVY o.s. KAMARÁDI Načeradce
Čl. I
1.    Název organizace: o. s. KAMARÁDI Načeradce (dále jen sdružení)
2.    Sídlo sdružení: Načeradec 258, PSČ 257 08 Načeradec, okres Benešov
3.    Působnost sdružení: působnost na území České republiky
 
 
Čl. II
Poslání a úkoly
1.    Sdružení je dobrovolnou společenskou organizací, která přispívá ke společenskému a kulturnímu vyžití v obci. Činnost sdružení je především zaměřena na aktivní využití volného času žen a mužů a práci s dětmi a mládeží.
2.    Sdružení sjednocuje aktivní zájemce o kulturní a společenský život v obci.
3.    Sdružení prosazuje, hájí a chrání společné zájmy a práva svých členů vůči jiným orgánům a organizacím a zastupuje je v případech, kdy bude jednáno o věcech přesahujících působnost jednoho člena.
4.    Sdružení provozuje společné činnosti a služby ve prospěch členů, na kterých se členové dohodly.
5.    Sdružení se spolupodílí na vytváření ekonomických a materiálních podmínek pro činnost členů.
 
 
Čl. III.
Vznik členství
1.    Členství ve sdružení je dobrovolné.
2.    Členem se může stát občan starší 18-ti let, který souhlasí s ustanovením stanov sdružení.
3.    Nový člen sdružení zaplatí příspěvek a podá písemnou přihlášku. Člen zaplatí členský příspěvek za každý rok, a to nejpozději do 1. května.
4.    Nezbytnou podmínkou členství je zaplacení členského příspěvku.
 
 
Čl. IV
Zánik členství
1.    Členství ve sdružení zaniká:
a)    vystoupením
b)    vyloučením
c)    vyškrtnutím
d)    úmrtím
e)    zrušením sdružení
2.    Člen může po dobrovolném rozhodnutí vystoupit ze sdružení.
3.    Členská schůze může vyloučit člena, který zvláště hrubě porušil stanovy.
4.    Členství ve sdružení zaniká vyškrtnutím po nezaplacení členského příspěvku.
5.    O vyloučení, vyškrtnutí člena sdružení, nebo zrušení sdružení, rozhoduje členská schůze.
Čl. V
Práva členů
1.    Člen má právo účastnit se akcí pořádaných sdružením.
2.    Využívat výhod poskytovaných sdružením.
3.    Členové mají právo účasti na členských schůzích k projednání všech otázek týkajících se sdružení a hlasovat o nich.
4.    Volit a být volen do orgánů sdružení.
 
 
Čl. VI
Povinnosti členů
1.    Členové mají povinnost dodržovat stanovy sdružení a podřídit se rozhodnutím výboru a plnit jeho ustanovení.
2.    Odpovědně vykonávat svěřené funkce.
3.    Aktivně přispívat ke stálému zlepšování činnosti sdružení.
4.    Řádně a včas platit členské příspěvky.
5.    Členové do 55 let věku mají povinnost odpracovat 10 hod/rok (brigády, ostatní akce). V případě neplnění této povinnosti zaplatí 200 Kč na následující členské schůzi.
 
 
Čl. VII
Orgány
1.    Orgány sdružení jsou:
a)    členská schůze
b)    výbor a předseda sdružení
c)    kontrolní a revizní komise
 
 
Čl. VIII
Členská schůze
1.    Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení. Tvoří ji všichni členové sdružení.
2.    Členskou schůzi svolává jednou za rok v měsíci lednu výbor. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina členů sdružení. Nesejde-li se usnášeníschopná schůze, svolá výbor sdružení do jednoho měsíce náhradní členskou schůzi a tato je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných. Mimořádná členská schůze se svolává na žádost minimálně třetiny všech členů nebo na žádost výboru.
3.    Členská schůze volí a odvolává výbor, mění, projednává, upravuje, schvaluje stanovy.
4.    Členská schůze schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření za celý rok a schvaluje plán činnosti na příští rok.
5.    Členská schůze stanoví výši členského příspěvku a dalších příspěvků a způsob jejich placení.
6.    Členská schůze projednává zprávu kontrolní a revizní komise.
7.    Členská schůze rozhoduje o zrušení sdružení.
8.    Členská schůze přijímá nové členy.
9.    Členskou schůzi svolává předsedkyně sdružení pozvánkou doručenou každému členovi 14 dní před členskou schůzí.
10. Rozhodnutí členské schůze je přijato, pokud pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů.
 
Čl. IX
Výbor
1.    V době mezi zasedáními členské schůze řídí činnost sdružení, zodpovídá za ni výbor zvolený členskou schůzí.
2.    Výbor svolává předseda sdružení nejméně jedenkrát za dva měsíce. Mimořádné zasedání svolává předseda, požádají-li o to nejméně dvě třetiny členů výboru nebo na základě vlastního rozhodnutí.
3.    K přijetí rozhodnutí je nutný souhlas nadpoloviční většiny přítomných členek výboru. Rovnost hlasů znamená zamítnutí návrhu. Výbor je za všechna svá rozhodnutí a usnesení odpovědný členské schůzi.
4.    Výbor je volen na období pěti let.
5.    Občanské sdružení zastupují, jeho jménem jednají a podepisují vždy dva z výboru (předseda, místopředseda, jednatel) nebo jiný pověřený člen nebo pověřená osoba. Pověření se prokazuje plnou mocí.
 
Čl. X
Kontrolní a revizní komise
1.    Členskou schůzí zvolení členové kontrolní a revizní komise (dále jen KRK) volí ze svého středu předsedkyni.
2.    Působnost KRK se vztahuje na činnost celého sdružení, všech jejích organizačních složek. Členství v KRK je neslučitelné s členstvím v jiných orgánech sdružení nebo jejich organizačních složek.
3.    KRK nejméně jedenkrát ročně provádí revizi hospodaření sdružení a správnost prováděných finančních operací. Kontroluje plnění usnesení a rozhodnutí orgánů sdružení. Upozorňuje výbor na zjištěné nedostatky a předkládá návrhy na opatření k jejich nápravě. Zprávu o hospodaření zreviduje a předkládá návrhy na opatření k jejich nápravě. Zprávu o hospodaření zreviduje a předkládá členské schůzi.
4.    Členové KRK vykonávají svou činnost nezávisle na členské schůzi, výboru, či jiných komisí.
5.    Výbor je povinen projednat zprávy a návrhy KRK nejdéle do 6 týdnů od jejich podání a přijmout k nim nezbytná usnesení nebo opatření.
 
Čl. XI
Právní postavení, majetek a hospodaření
1.    Majetek sdružení tvoří finanční fondy a hmotný majetek.
2.    Zdroje majetku sdružení tvoří zejména:
a)    členské příspěvky
b)    výnosy z vlastního hospodaření
c)    dotace a příspěvky ze státního rozpočtu, rozpočtu obce a od jiných organizací
d)    příjmy od sponzorů a dary členů
e)    jiné příjmy
3.    O zavedení, výši způsobu placení členských příspěvků nebo jiných plateb rozhoduje členská schůze. S těmito příspěvky hospodaří výbor sdružení.
4.    Hospodaření sdružení se řídí plánem práce schváleným členskou schůzí.
 
 
Čl. XII
Závěrečná ustanovení
1.    Činnost sdružení řídí a zodpovídá za ni její vlastní členská schůze a výbor, jejichž rozhodnutí a usnesení nesmí být v rozporu s těmito stanovami.
2.    Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace sdružení MV ČR a byly přijaty na ustavující schůzi dne 18. 4. 2009.
 
V Načeradci dne 22.1.2010
 
 
Členky výboru:
Švecová Martina, předsedkyně                                                                                         
…………………………………………………..
Sýkorová Věra, místopředsedkyně                                                            
…………………………………………………..
Janoušová Dagmar, hospodářka                                                    
…………………………………………………..
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář